Felhasználási feltételek

A jelen Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Zsolnai Zita egyéni vállalkozó(székhely: 8127 Aba, Kossuth L. u. 83. Adószám: 67829725-1-27), mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.zsolnaizita.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") használatára, a Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Web-bolt) igénybevételére (azaz a Weboldalon megjelenített termékek, szolgáltatások értékesítésére), továbbá a Weboldal üzemeltetésével és használatával kapcsolatos adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Megrendelő a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. 

1. Meghatározások

 • "Megrendelő": olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve társadalmi szervezet, aki jogképes és cselekvőképes eszerint saját nevében a Web-boltban található termékekre és/ vagy a szolgáltatásaira a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződést köt.
 • "Megrendelés": a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikus úton létrejött termék- és szolgáltatás értékesítésre vonatkozó szerződés, amely tartalmazza a Megrendelő által megrendelt terméke(ke)t, a szolgáltatásokat és a megrendelés egyéb lényeges paramétereit, és amely alapján a Szolgáltató a termékek értékesítését valamint leszállítását vállalja, továbbá a szolgáltatásban foglaltakat teljesíti, míg a Megrendelő vállalja ennek ellenében díj fizetését (a továbbiakban: "Díj"), illetve a szolgáltatások igénybevétele során vállalt együttműködését.
 • "Szolgáltatás" vagy "Szolgáltatások": a Szolgáltató által a Web-bolt online felületén szereplő termékek megjelölt ellenérték fejében történő értékesítése és tényleges leszállítása, illetve az életmód- és táplálkozási tanácsadás keretein belül elkészített egyénre szabott dokumentum, illetve személyes vagy online kapcsolattartás biztosítása.
 • Után követés (táplálkozási tanácsadás keretében): a Szolgáltató és a Megrendelő a csomagban megjelölt időszakon belül sűrűn (heti 1x minimum) tartják egymással a kapcsolatot (a jelentkezés során használt e-mail címeken), és ez mindkét fél részéről kötelezettséget jelent: megrendelőnek heti egyszer jelentési kötelezettsége van arra nézve, hogy hogyan alakul az állapota -annak tükrében, hogy mi miatt fordult a Szolgáltatóhoz. Ügyfélnek jelentése során, heti szinten fotografikus dokumentálási kötelezettsége is van Önmagáról, melyeket hetente köteles küldeni a Szolgáltatónak, ám a Szolgáltató ezeket még arc nélkül sem teheti ki a közösségi oldalára (facebook/instagram), illetve Weboldalára ha az Ügyfél nem járul hozzá írásban! A Szolgáltató táplálkozási tanácsadójának kötelezettsége az után követési időszakban, hogy a Megrendelő által az ajánlással valamint az egészséges életmóddal kapcsolatban feltett kérdésekre maximum 2 munkanapon belül, legjobb tudása szerint válaszol. Az Ügyfél által jelzett esetleges módosítási javaslatokat megfontolja, ha szükségét érzi, az ajánlás tartalmát módosíthatja.

2. Szolgáltató és adatai

A Szolgáltató a Weboldal üzemeltetője és a Weboldal használatával kapcsolatosan felmerülő adatkezelés során az adatok kezelője. A Szolgáltató székhelye: 8127 Aba, Kossuth L. u. 83, adószáma: 67829725-1-27, e-mail elérhetősége: info@zsolnaizita.hu

Az ÁSZF hatálya

 • A jelen ÁSZF és az általa hivatkozott, a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.zsolnaizita.hu) közzétett mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) rendelkezései teljes körűen szabályozzák a Szolgáltatások igénybevétele és a Weboldal használata tekintetében a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint az adatvédelem és az adatkezelés kérdéseit. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőt, azok minden képviselőjét, továbbá jogutódját.
 • A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Megrendelő a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 • A Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor egyoldalúan és indoklás nélkül módosítsa az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató legkésőbb az ÁSZF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi a Weboldalon. A Weboldalon az ÁSZF hatályos változata mindenkor elérhető.
 • A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben, hogy e-mailben, mint elektronikus levélben való kapcsolattartás és információcsere önmagában írásbelinek minősülő voltát felek kölcsönösen elfogadják. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek, illetve tanácsadás megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődleges alapja az e-mail útján történő levelezés.
 • A Megrendelés nem kerül iktatásra, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza. A Megrendelésről szóló e-mail üzenetet azonban a Szolgáltató iktatja, vagyis elektronikus úton archiválja, és a Megrendelő kérésére annak igazolt elküldésétől számított legfeljebb 15 munkanapon belül hozzáférhetővé teszi.

3. Szolgáltatások

A Szolgáltató a Megrendelő részére a Megrendelésben rögzített termékeket szállítja le, illetve a szóbeli vagy írásbeli tanácsadásokat teljesíti az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. Az aktuális termékkínálat kategóriákba sorolva a Web-bolt felületén tekinthető meg és rendelhető meg. A Web-boltban megjelenített termékek a 3.5. pont szerinti online szerződéskötés útján házhozszállítással rendelhetők meg, mely esetben a termékek átvételekor fizetendő a Díj, melynek megállapítása a Megrendelés során történik.

A Szolgáltató továbbá az alábbi szolgáltatások választékát nyújtja életmód- és táplálkozási tanácsadás keretein belül:

1.) Személyre szabott ajánlás elkészítése táplálkozási tanácsadással (amely főként egyéni igényeket figyelembe vevő étrendi ajánlás, de a táplálkozásnak/ életmódnak testsúllyal, valamint egyéb egyéni paraméterekkel összefüggő esetleges hibáinak feltárását is tartalmazza, módosítási javaslatokkal együtt; 3 hetes után követéssel

2.) Személyre szabott ajánlás elkészítése hormonális egyensúly táplálkozási tanácsadással (amely főként egyéni igényeket figyelembe vevő étrendi ajánlás, de a táplálkozásnak/ életmódnak testsúllyal, valamint egyéb egyéni paraméterekkel összefüggő esetleges hibáinak feltárását is tartalmazza, módosítási javaslatokkal együtt; 4 hetes után követéssel

5.) Előadások néven meghirdetett, csoportos (max. 30 fő) események, mely a Szolgáltató által meghirdetett címen kerülnek megrendezésre, melynek aktuális tematikáját, illetve részletes leírását a weboldalon teszi közzé a Szolgáltató.

5. A Weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések, felelősség

 • A Weboldal használata során kifejezetten tilos a Web-boltban megjelenített termékek (a továbbiakban: "Termék" vagy "Termékek") adatbázisának bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.
  A Szolgáltató minden jogi lépést megtesz az ilyen jellegű tiltott magatartás megszüntetése érdekében.
 • A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal kezeli a Weboldalon szereplő információkat, de nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának mindenkori teljes pontossága tekintetében, különös tekintettel az elírásokra, téves információkra, változásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon Weboldalon szereplő web helyekért, amelyekre az esetleges hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek stb. mutatnak. Ilyen esetben a hirdető - erre vonatkozó külön megállapodás alapján - teljes kártérítési felelősséggel tartozik harmadik személyekkel szemben az általa a Weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban.
 • A Megrendelő kötelezettsége és közvetlen érdeke, hogy a folyamatos 3.4. pont szerinti információ áramlás és az érvényes Megrendelés leadása érdekében olyan e-mail címet adjon meg, ahol folyamatosan elérhető. A Megrendelő felelőssége az e-mail postafiókja oly módon történő beállítása és karbantartása, hogy a Szolgáltató e-mailjeit folyamatosan megkapja.

6. Adatvédelem és adatkezelés, cookie-k

A jelen ÁSZF-ben foglalt Megrendelésekre vonatkozó adatvédelemmel és adatkezeléssel, továbbá a cookie-k működésével kapcsolatos rendelkezéseket a Vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely így a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban szabályozza az adatvédelem és az adatkezelés egyes kérdéseit.

7. Felelősség

 • A Megrendelő teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért és követeléséért, amelyet harmadik személy a Megrendelő megrendeléssel, kapcsolatos tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon károkért, amelyek a Termékekkel összefüggésben keletkeztek a Megrendelőnél, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.
 • Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során - többek között - vis majornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.
 • Táplálkozási tanácsadással összefüggő felelősség tisztázása:
  Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen betegségért, melyet Megrendelő bejelent, vagy eltitkol, mert a gyógyítás, orvoslás nem áll Szolgáltató táplálkozási tanácsadójának hatáskörében. Szolgáltató táplálkozási tanácsadója az előzetesen ismertetett ételintoleranciákat és ételérzékenységeket figyelembe veszi ajánlásai elkészítése során.
  A Szolgáltató táplálkozási tanácsadója által megosztott információk nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Az Ajánlást nem szabad szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Amennyiben a Megrendelő bármilyen egészségügyi problémával küzd, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát, vagy egy egészségügyi szakembert.
  Az Ajánlás csak tanácsadásra szolgál, valamint arra, hogy a Szolgáltató táplálkozási tanácsadója legjobb tudása szerint segítsen Megrendelőnek a Megrendelő egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Szolgáltató hatásköre nem terjed ki semmilyen egészségügyi probléma diagnosztizálására vagy kezelésére. Szolgáltató táplálkozási tanácsadója olyan végzettséggel rendelkezik, mely végzettség alapján kizárólag tanácsok, javaslatok, útmutatás, információ és tippek közölhetők, a Szolgáltató táplálkozási tanácsadójának legjobb tudása szerint. Ez semmiképpen sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást.
  Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé a szolgáltatott információk értelmezéséért.
  Az esetben, ha a Megrendelő célja a testsúly csökkentése vagy növelése, úgy a súlyváltozás és szemmel látható, testfelépítést érintő változás nem garantált, amennyiben a megvásárolt étrendi ajánlást Megrendelő nem tartja be maradéktalanul. Az eredmények személyenként változhatnak, mert az étrendi ajánlás egyénre szabott.
  Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, ahhoz a Megrendelő aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak ellenőrzésére, hogy a Megrendelő betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.
  Megrendelő köteles a kiküldött kérdősort legjobb tudása szerint kitölteni, az ennek mulasztásából adódó hiányosságokért, káreseményért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

8. Ár, Fizetési módok

 • A Termékek és Szolgáltatások árát a Szolgáltató a Weboldalon időről időre közzéteszi. A Szolgáltató jogosult az árakat bármikor, egyoldalúan módosítani. Az árak módosítása nem jelenti az ÁSZF módosítását.
 • Az árak tartalmazzák a mindenkor hatályos ÁFA-t, de nem tartalmazzák sem a házhoz szállítás díját, sem a Termék csomagolási költségét. A Termék ára, a házhoz szállítás és a csomagolás díja együttesen teszik ki a Díjat, melynek összegéről a Szolgáltató a Megrendelés során tájékoztatja a Megrendelőt. A táplálkozási tanácsadás árai azokat a szolgáltatásokat foglalják magukba, amelyek a Weboldalon az adott csomagajánlatra kattintva részletesen fel vannak tüntetve.
 • A Megrendelést a Szolgáltató által külön megállapodás alapján erre feljogosított szállító (a továbbiakban: "Szállító") kézbesíti a Megrendelőnek.
 • A Díjat a Megrendelő köteles a Webshopon keresztül, elektronikus úton (átutalás) vagy postai utánvéttel teljes egészében megfizetni.

9. Fizetési módok

A megrendelést leadó felhasználó a Szolgáltatás keretében leadott rendelésének ellenértékét (i) a megrendelt csomag esetén:

A csomag a Honlapon keresztül visszajelzésként megjelenő üzenet formájában tartalmazza az átutaláshoz szükséges információkat (bank neve, számlaszám, kedvezményezett neve) átutalással teljesíti. A házhoz-szállítás díja a megrendeléssel együtt kerül kiszámolásra a megrendelést leadó felhasználó által megvásárolni kívánt termékek végösszegétől függően. A felhasználó a Kosár menüpont alatt tájékozódhat az adott címre történő házhoz szállítás díjáról. A házhoz szállítás díját a megrendelés végleges jóváhagyásakor a Honlap szintén kijelzi a felhasználó számára és hozzáadja a végösszeghez. A Szolgáltató a rendelés kézbesítésével (kiszállítás, vagy helyszíni átvétel) egyidejűleg adja át a Szolgáltatásra vonatkozó számla vagy nyugta eredeti példányát a rendelést leadó felhasználó részére. Amennyiben a rendelés ellenértéke részben vagy egészben nem került a tervezett kiszállítási napig átutalásra, bankkártyával kiegyenlítésre, illetve a rendelés kézbesítése alkalmával készpénzben rendezésre, a Szolgáltató jogosult megtagadni a leadott rendelés teljesítését, illetve kézbesítését.

A megrendelést leadó felhasználó a Szolgáltatás keretében leadott rendelésének ellenértékét (i) a megrendelt szolgáltatás esetén:

Számla ellenében történő előre utalás vagy a Honlapon történő megrendelést követően, átutalással teljesíti. A Szolgáltató a szolgáltatásra való jelentkezést követően számlát állít ki, melyet a vásárló csomagjában, készpénz fizetési számlaként vagy mail címére küld ki. Amint a vásárló teljesíti az átutalásos fizetést, történik meg a kapcsolatfelvétel a Szolgáltató részéről és az első személyes találkozó alkalmával adja át a Szolgáltatásra vonatkozó számla vagy nyugta eredeti példányát a rendelést leadó felhasználó részére. Amennyiben a rendelés ellenértéke részben vagy egészben nem került a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig átutalásra, bankkártyával kiegyenlítésre, a Szolgáltató jogosult megtagadni a megrendelt szolgáltatás teljesítését.

10. Rendelés, technikai lépések

 • A Web-boltban található termékek megrendelése a Web-bolton keresztül, elektronikus úton történik.
 • A Megrendelő a termékek elektronikus úton történő megrendelését követően 48 óráig ajánlati kötöttséget vállal a megrendelt Termékekre a Megrendelésben foglalt tartalommal. A távollévők között kötött szerződés a Szolgáltató által küldött e-mailben történő visszaigazolással jön létre. Amennyiben Szolgáltató a Megrendelés leadásától számított 48 órán belül nem küld visszaigazoló e-mailt a Megrendelőnek, Megrendelő mentesül a Megrendelésben foglalt ajánlati kötöttség alól. Szintén mentesül a Megrendelő az ajánlati kötöttség alól, ha a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát a szerződéskötést megelőzően, egy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal visszavonja.
 • A Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé, tehát olvashatóvá válik.
 • A Megrendelés(ek) feldolgozása munkanapokon 10 órától 16 óráig (a továbbiakban: Munkaidő) történik, hétvégén és munkaszüneti napon nem történik feldolgozás. Amennyiben a Megrendelés elküldése a Munkaidő után történik, annak feldolgozás a következő Munkanapon történik meg.
 • A Megrendelést a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, a jelzett szállítási napokon kézbesíti a Megrendelőnek, az alábbi két feltétel együttes teljesülése esetén:
 • a Megrendelő a soron következő szállítási napot megelőző munkanapon 12 óráig leadja a Megrendelést a Szolgáltatónak és
 • a Megrendelésben található minden Termék megfelelő mennyiségben készleten van a Szállítónál.
 • Amennyiben a Szolgáltatónak nincs készleten a megrendelt Termék bármelyike, abban az esetben
 • a Szolgáltató telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel annak érdekében, hogy a készleten lévő Termékek és a készleten nem található Termékek kiszállításával kapcsolatosan egyeztessenek;
 • a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Megrendelés leadása után tájékoztatja őt a Szolgáltató arról, hogy a Termékek készleten találhatóak-e vagy sem;
 • a készleten nem található Termékek esetében a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy azokat milyen megrendelési idővel tudja beszerezni saját beszállítóitól és azokat milyen határidővel tudja leszállítani Megrendelőnek;
 • amennyiben az új szállítási határidőt Megrendelő elfogadja, a fentiekről Szolgáltató e-mail formájában visszaigazolást küld, ami a Megrendelés módosításának minősül;
 • amennyiben Megrendelő a készleten nem található Termékeket nem kívánja megrendelni, a Megrendelő a készleten nem található Termékek tekintetében e-mail formájában azonnali hatállyal felmondhatja a Megrendelést, miközben a Megrendelés azon része, amely a készleten lévő Termékeket érinti, változatlan formában, hatályban marad.
 • A Megrendelő az elállás jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja:
 • Amennyiben a Megrendelő a Megrendelés, azaz a Termékek kézhezvételekor a Megrendelésről szóló papír alapú írásbeli tájékoztatót nem kapta meg, ez esetben a tizennégy napos elállási idő ennek kézhezvételekor kezdődik, de legfeljebb a Termékek kézhezvételét követő harminc napig tart.
 • Ha a fent hivatkozott írásbeli tájékoztató átvételére a szerződéskötés napjától számított harminc napon belül kerül sor, ettől az időponttól számított tizennégy nap elteltéig a Megrendelő akkor is elállhat, ha a Termék kézhezvételétől számított harminc napból kevesebb, mint tizennégy nap van hátra.
 • Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A Megrendelő fentiek szerinti elállása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett Díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
 • A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, melyek a 8.2. pont szerinti visszatérítés során kifizetett Díjból levonásra kerülnek. Ezen felül a Megrendelőt többletköltség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából vagy megrongálódásából eredő kárának megtérítését.
 • A táplálkozási tanácsadás során felmerülő külön szabályok:
 • Az Megrendelő levelet ír az info@zsolnaizita.hu e-mail címre, melyben jelentkezési lehetőséget kér a Szolgáltatótól. A Szolgáltató -amennyiben kapacitása engedi, és elvállal új vendégeket- 2 munkanapon belül válaszüzenetében tájékoztató levelet küld Megrendelőnek arról, hogy tudja őt fogadni. (Amennyiben telített a kapacitása, illetve új Ügyfeleket nem tud fogadni a Szolgáltató, úgy válaszüzenetben jelzi az Érdeklődő számára, hogy várólistára került.)
 • Megrendelőnek ez után 4 munkanap áll rendelkezésre a szolgáltatás árának Szolgáltató bankszámlájára való utalására. A pontos összeg utalásával Megrendelő elfogadja, és magára kötelezőként ismeri el az ÁSZF-et.
 • Az összeg Szolgáltató számlaszámára való beérkezését követően a Szolgáltató két munkanapon belül megküldi a Kérdőívet, mellette három hónapnál nem régebbi általános vagy speciális vérvételi leletet kér be, valamint 4 napon keresztül vezetett részletes táplálkozási naplót kér a Megrendelőtől, melyben Megrendelő feljegyez minden olyan ételt/italt, melyet a vizsgált időszakban elfogyaszt. Megrendelő köteles szemből, illetve oldalról egész alakos fényképet küldeni a Szolgáltatónak. (A Szolgáltató ezekről részletes tájékoztatást ír e-mail üzenetben a Megrendelőnek.)
 • A kitöltött Kérdőív, valamint az említett dokumentumok ÖSSZES ELEMÉNEK Szolgáltatóhoz való megérkezését követő naptól számítva Szolgáltatónak három hét áll rendelkezésére az egyedi ajánlás elkészítésére, mely időpontot előzetes bejelentést követően maximum egy héttel meghosszabbíthatja, azonban ha az ajánlás előbb készül el, akkor jogosult azt a Megrendelőnek előbb megküldeni.
 • Megrendelő köteles a befizetést követő naptári naptól számított három héten belül elküldeni az összes, fentebb említett dokumentumot, hogy Szolgáltató meg tudja kezdeni a munkát. Amennyiben Megrendelő a határidőn belül nem küldi meg a kért dokumentumok összes elemét, úgy Szolgáltató indokolás nélkül eláll a szolgáltatás teljesítésétől pénzvisszafizetés terhe nélkül, mellyel szemben Megrendelő semmilyen fajta jogorvoslattal nem élhet.

11. Felmondás, ÁSZF megszegése

 • Szolgáltató részéről azonnali hatályú felmondásra adhat okot, ha a Megrendelő a Díjra vonatkozó fizetési kötelezettségének a Szállító által történő kiszállításkor nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a Megrendelő a megrendelt Termék átvételét megtagadja. Ez esetben a Szolgáltató a Megrendelés során létrejött szerződést azonnal hatállyal e-mail útján felmondhatja, és a Megrendelőt a Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezheti. A Szolgáltató a fenti szerződésszegéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi kárának megtérítését követelheti azok jogcímének és összegszerűségének megjelölésével, mely vonatkozásában Megrendelő helytállni köteles.
 • Amennyiben a Megrendelő - a Szolgáltató vagy a Szállító által előre közölt időpontban vagy időszakban - a Szállító számára nem elérhető az általa megadott elérhetőségek egyikén sem, a Megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy a kézbesítést ismét megkísérli, és az ismét sikertelen, az ismételt kézbesítéssel járó többletköltségeket is a Megrendelő köteles viselni. Amennyiben a Megrendelő az első megkísérelt kézbesítés alkalmával az általa megadott elérhetőségek egyikén sem elérhető a Szállító számára, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal írásban, e-mail útján felmondani, kivéve, ha a Megrendelő távollétét a Szolgáltató felé hitelt érdemlő módon igazolni tudja. Amennyiben a Szolgáltató a kézbesítést újra megkísérli és az ismét sikertelen, az előzőkben részletezett felmondási jog a második sikertelen kézbesítést követően illeti meg a Szolgáltatót. A Szolgáltató a jelen pontban hivatkozott felmondás esetén kártérítési igénnyel is felléphet a Megrendelővel szemben. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.
 • A Megrendelő jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Szolgáltató súlyosan megsérti a jelen ÁSZF vagy az Adatkezelési Tájékoztató bármely rendelkezését.
 • A jelen pontban foglaltakon kívül, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Megrendelő egyéb módon súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 • A táplálkozási tanácsadás során felmerülő elállás joga:
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a Megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Jelentkezés elutasításának indokai (kizáró tényezők):

 • hormonális betegség (de nem tartozik ide, tehát nem kizáró tényező pl: Inzulinrezisztencia, PCO/PCOS, pajzsmirigy alul működés..)
 • tartós emésztőrendszeri betegség (pl Chron, colitis ulcerosa, stb, de nem tartoznak ide az ételérzékenységek, ételallergiák, puffadás, IBS, felborult bélflóra állapota, stb)
 • vesebetegség, májbetegség
 • hisztamin intolerancia
 • 1-es típusú cukorbetegség
 • inzulinnal kezelt 2-es típusú cukorbetegség
 • eltávolított szerv
 • terhesség, szoptatás alatti időszak
 • 8 éves kor alatti személy

(Minden egyéb, itt nem említett kérdéses esetben egyéni egyeztetés szükséges!)

Amennyiben a Megrendelő bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik Táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás teljesítését megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díjának 50%-a visszafizetésére kerül, amennyiben az ajánlás még nem lett megküldve a Megrendelőnek; amennyiben az ajánlás már meg lett küldve Megrendelő részére, és utána derül ki a fentebb említett kizáró okok közül bármelyik, a Szolgáltatónak pénz visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül.
A szolgáltatás díja abban az esetben is visszafizetésre kerül, amennyiben a Szolgáltató az ajánlást nem küldi meg az Ügyfél részére határidőn belül.

12. Szerzői jog

 • A Weboldal tartalmát szerzői jog védi. A Weboldalon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a Web-bolt grafikai megjelenése és grafikai elemei, a Web-boltban megrendelhető Termékek és Szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések kizárólag a Web-boltból történő vásárlás céljára, a Termékek azonosítására és megjelölésére szolgálnak.
 • Minden egyéb, a fentiekben rögzített felhasználás a Szolgáltató, illetve a Termékek és Szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel azok más adatbázisokban történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.
 • A táplálkozási tanácsadás során Szolgáltató által elküldött kérdőív (a továbbiakban: Kérdőív), a Megrendelő számára elkészített étrendi ajánlás (a továbbiakban: Ajánlás) és az ehhez tartozó csatolmányok, információk a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.
  A Kérdőív, az Ajánlás és az ehhez tartozó csatolmányok, információk fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
  Ettől eltérő esetekben a Kérdőív, az Ajánlás és az ehhez tartozó csatolmányok, információk tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve ezek tartalmát felhasználva saját hasonló (táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni.
  Megrendelő jelen szerződés alapján titoktartási kötelezettség alatt áll, nem adhatja ki az Ajánlást, a Kérdőívet és az ehhez tartozó csatolmányokat, információkat harmadik félnek másolásra, továbbá nem adhatja át, nem oszthatja meg, nem terjesztheti, nem értékesítheti azokat.
  Amennyiben Szolgáltató mégis tudomást szerez szellemi terméke egészének vagy bármilyen részének illetéktelen felhasználásáról, bármi nemű megosztásáról, úgy Megrendelőt jelen szerződés, a szellemi termék árának, illetve a szolgáltatás megrontásának, közszemlére hozatalából okozott károknak okán, a Szolgáltató által meghatározott, 1.00.000 Forint, azaz egymillió Forint értékben felhasználási díj, azaz kötbér megfizetésére kötelezi. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egyszeri felhasználási díját!

13. Vegyes rendelkezések

 • A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF, illetve a Megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.
 • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a Megrendelés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Azon körülmény, hogy a Szolgáltató egy vagy több alkalommal kifejezetten nem alkalmazza az ÁSZF valamely lényegi feltételét vagy eseti kikötését - ide nem értve a jogszabály által előírt és az ÁSZF által is rögzített kötelezettségeket -, nem eredményez jogról lemondást, így saját belátása szerint a későbbiekben adott feltétel vagy kikötés előírtakkal egyező betartását követelheti.
 • A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Megrendelések, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseire irányadó jog a mindenkor hatályos magyar jog továbbá, különös tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései. A Szolgáltató által a Megrendeléssel összefüggésben kezelendő személyes adatok kezelésére az Infotv., valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) is alkalmazandó.
 • A Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Megrendelésekből, illetve a jelen ÁSZF-ből eredő, vagy azokkal kapcsolatos jogviták elbírálására a polgári per rendtartásról szóló, mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott járásbíróság, illetve törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
 • A Megrendelések magyar nyelvűek, a jelen ÁSZF kizárólag magyar nyelven készült.