Felhasználási feltételek

A jelen Általános Szolgáltatási és Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Zsolnai Zita egyéni vállalkozó(székhely: 8127 Aba, Kossuth L. u. 83. Adószám: 67829725-1-27), mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.zsolnaizita.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: "Weboldal") használatára, a Szolgáltató által a Weboldalon nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: Web-bolt) igénybevételére (azaz a Weboldalon megjelenített termékek, szolgáltatások értékesítésére), továbbá a Weboldal üzemeltetésével és használatával kapcsolatos adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Megrendelő a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli azt. 

1. Meghatározások

 • "Megrendelő": olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve társadalmi szervezet, aki jogképes és cselekvőképes eszerint saját nevében a Web-boltban található termékekre és/ vagy a szolgáltatásaira a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződést köt.
 • "Megrendelés": a Szolgáltató és a Megrendelő között elektronikus úton létrejött termék- és szolgáltatás értékesítésre vonatkozó szerződés, amely tartalmazza a Megrendelő által megrendelt terméke(ke)t, a szolgáltatásokat és a megrendelés egyéb lényeges paramétereit, és amely alapján a Szolgáltató a termékek értékesítését valamint leszállítását vállalja, továbbá a szolgáltatásban foglaltakat teljesíti, míg a Megrendelő vállalja ennek ellenében díj fizetését (a továbbiakban: "Díj"), illetve a szolgáltatások igénybevétele során vállalt együttműködését.
 • "Szolgáltatás" vagy "Szolgáltatások": a Szolgáltató által a Web-bolt online felületén szereplő termékek megjelölt ellenérték fejében történő értékesítése és tényleges leszállítása, illetve az életmód- és táplálkozási tanácsadás keretein belül elkészített egyénre szabott dokumentum, illetve személyes vagy online kapcsolattartás biztosítása.
 • Után követés (táplálkozási tanácsadás keretében): a Szolgáltató és a Megrendelő a csomagban megjelölt időszakon belül sűrűn (heti 1x minimum) tartják egymással a kapcsolatot (a jelentkezés során használt e-mail címeken), és ez mindkét fél részéről kötelezettséget jelent: megrendelőnek heti egyszer jelentési kötelezettsége van arra nézve, hogy hogyan alakul az állapota -annak tükrében, hogy mi miatt fordult a Szolgáltatóhoz. Ügyfélnek jelentése során, heti szinten fotografikus dokumentálási kötelezettsége is van Önmagáról, melyeket hetente köteles küldeni a Szolgáltatónak, ám a Szolgáltató ezeket még arc nélkül sem teheti ki a közösségi oldalára (facebook/instagram), illetve Weboldalára ha az Ügyfél nem járul hozzá írásban! A Szolgáltató táplálkozási tanácsadójának kötelezettsége az után követési időszakban, hogy a Megrendelő által az ajánlással valamint az egészséges életmóddal kapcsolatban feltett kérdésekre maximum 2 munkanapon belül, legjobb tudása szerint válaszol. Az Ügyfél által jelzett esetleges módosítási javaslatokat megfontolja, ha szükségét érzi, az ajánlás tartalmát módosíthatja.

2. Szolgáltató és adatai

A Szolgáltató a Weboldal üzemeltetője és a Weboldal használatával kapcsolatosan felmerülő adatkezelés során az adatok kezelője. A Szolgáltató székhelye: 8127 Aba, Kossuth L. u. 83, adószáma: 67829725-1-27, e-mail elérhetősége: info@zsolnaizita.hu

Az ÁSZF hatálya

 • A jelen ÁSZF és az általa hivatkozott, a Szolgáltató hivatalos honlapján (www.zsolnaizita.hu) közzétett mindenkor hatályos Adatkezelési Tájékoztató (a továbbiakban: Adatkezelési Tájékoztató) rendelkezései teljes körűen szabályozzák a Szolgáltatások igénybevétele és a Weboldal használata tekintetében a Megrendelő és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit, valamint az adatvédelem és az adatkezelés kérdéseit. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetve jogosítják a Szolgáltatót és a Megrendelőt, azok minden képviselőjét, továbbá jogutódját.
 • A jelen ÁSZF határozatlan időre szól, hatálybalépést követően módosításig, illetve visszavonásig hatályos. A Megrendelő a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás igénybevételével a jelen ÁSZF és a kapcsolódó Adatkezelési Tájékoztató rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el.
 • A Szolgáltató jogosult arra, hogy bármikor egyoldalúan és indoklás nélkül módosítsa az ÁSZF-et. A módosított ÁSZF-et a Szolgáltató legkésőbb az ÁSZF hatályba lépésének napját megelőző napon közzéteszi a Weboldalon. A Weboldalon az ÁSZF hatályos változata mindenkor elérhető.
 • A Szolgáltató kijelenti, a Megrendelő pedig kifejezetten elfogadja, hogy amennyiben jogszabály vagy az ÁSZF nem ír elő papír alapú írásbeli kommunikációt a Szolgáltató és a Megrendelő között, abban az esetben, hogy e-mailben, mint elektronikus levélben való kapcsolattartás és információcsere önmagában írásbelinek minősülő voltát felek kölcsönösen elfogadják. A Felek a fentieket arra tekintettel kötik ki, hogy kifejezetten tudomásul veszik, hogy a köztük létrejött jogviszony alapja az online együttműködés (termékek, illetve tanácsadás megrendelése online szerződéskötéssel), így az egymás közt folytatandó kommunikáció elsődleges alapja az e-mail útján történő levelezés.
 • A Megrendelés nem kerül iktatásra, nem minősül írásba foglalt szerződésnek, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, a későbbiekben nem kereshető vissza. A Megrendelésről szóló e-mail üzenetet azonban a Szolgáltató iktatja, vagyis elektronikus úton archiválja, és a Megrendelő kérésére annak igazolt elküldésétől számított legfeljebb 15 munkanapon belül hozzáférhetővé teszi.

3. Szolgáltatások

A Szolgáltató a Megrendelő részére a Megrendelésben rögzített termékeket szállítja le, illetve a szóbeli vagy írásbeli tanácsadásokat teljesíti az ÁSZF-ben meghatározott feltételekkel. Az aktuális termékkínálat kategóriákba sorolva a Web-bolt felületén tekinthető meg és rendelhető meg. A Web-boltban megjelenített termékek a 3.5. pont szerinti online szerződéskötés útján házhozszállítással rendelhetők meg, mely esetben a termékek átvételekor fizetendő a Díj, melynek megállapítása a Megrendelés során történik.

A Szolgáltató továbbá az alábbi szolgáltatások választékát nyújtja életmód- és táplálkozási tanácsadás keretein belül:

1.) Személyre szabott ajánlás elkészítése táplálkozási tanácsadással (amely főként egyéni igényeket figyelembe vevő étrendi ajánlás, de a táplálkozásnak/ életmódnak testsúllyal, valamint egyéb egyéni paraméterekkel összefüggő esetleges hibáinak feltárását is tartalmazza, módosítási javaslatokkal együtt; 3 hetes után követéssel

2.) Személyre szabott ajánlás elkészítése hormonális egyensúly táplálkozási tanácsadással (amely főként egyéni igényeket figyelembe vevő étrendi ajánlás, de a táplálkozásnak/ életmódnak testsúllyal, valamint egyéb egyéni paraméterekkel összefüggő esetleges hibáinak feltárását is tartalmazza, módosítási javaslatokkal együtt; 4 hetes után követéssel

4.) Személyes konzultáció, mely történhet élőben, a Szolgáltató irodájában (8000 Székesfehérvár, GYümölcs u. 12), illetve elektronikus videohívásra alkalmas eszközön keresztül is. Ennek keretében a Megrendelő a Szolgáltató táplálkozási tanácsadójával 45 perces konzultáció keretében beszélget az egészséges táplálkozás felmerülő kérdéseiről. A személyes konzultáció is egyéni problémákat figyelembe véve történik, de semmilyen esetben sem helyettesíti az írásos formájú étrendi ajánlást, sem terjedelmében, sem tartalmában. 

5.) Előadások néven meghirdetett, csoportos (max. 30 fő) események, mely a Szolgáltató által meghirdetett címen kerülnek megrendezésre, melynek aktuális tematikáját, illetve részletes leírását a weboldalon teszi közzé a Szolgáltató.

5. A Weboldal használatára vonatkozó speciális rendelkezések, felelősség

 • A Weboldal használata során kifejezetten tilos a Web-boltban megjelenített termékek (a továbbiakban: "Termék" vagy "Termékek") adatbázisának bármekkora részét vagy egészét automatizált vagy egyéb módon letölteni, tárolni és felhasználni.
  A Szolgáltató minden jogi lépést megtesz az ilyen jellegű tiltott magatartás megszüntetése érdekében.
 • A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal kezeli a Weboldalon szereplő információkat, de nem vállal felelősséget a Weboldal tartalmának mindenkori teljes pontossága tekintetében, különös tekintettel az elírásokra, téves információkra, változásokra. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá azon Weboldalon szereplő web helyekért, amelyekre az esetleges hirdetők által elhelyezett bannerek, linkek stb. mutatnak. Ilyen esetben a hirdető - erre vonatkozó külön megállapodás alapján - teljes kártérítési felelősséggel tartozik harmadik személyekkel szemben az általa a Weboldalra feltöltött, létrehozott vagy egyébként közzétett tartalmakkal kapcsolatban.
 • A Megrendelő kötelezettsége és közvetlen érdeke, hogy a folyamatos 3.4. pont szerinti információ áramlás és az érvényes Megrendelés leadása érdekében olyan e-mail címet adjon meg, ahol folyamatosan elérhető. A Megrendelő felelőssége az e-mail postafiókja oly módon történő beállítása és karbantartása, hogy a Szolgáltató e-mailjeit folyamatosan megkapja.

6. Adatvédelem és adatkezelés, cookie-k

A jelen ÁSZF-ben foglalt Megrendelésekre vonatkozó adatvédelemmel és adatkezeléssel, továbbá a cookie-k működésével kapcsolatos rendelkezéseket a Vállalkozó Adatkezelési Tájékoztatója tartalmazza, amely így a jelen ÁSZF rendelkezéseivel összhangban szabályozza az adatvédelem és az adatkezelés egyes kérdéseit.

7. Felelősség

 • A Megrendelő teljes körűen köteles helytállni a Szolgáltatóval szemben támasztott minden olyan igényért és követeléséért, amelyet harmadik személy a Megrendelő megrendeléssel, kapcsolatos tevékenységével összefüggésben a Szolgáltatóval szemben érvényesít.
 • A Szolgáltató kizárja a felelősségét mindazon károkért, amelyek a Termékekkel összefüggésben keletkeztek a Megrendelőnél, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is, kivéve a szándékosan okozott, továbbá emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősséget.
 • Amennyiben bármely fél szerződés szerinti teljesítését vis major akadályozza, az adott fél nem felel a teljesítésében való késedelemért vagy hibáért a vis major időtartama alatt. Jelen ÁSZF értelmezése során - többek között - vis majornak tekintendő a távközlési hálózat hibájából eredő üzemzavar is.
 • Táplálkozási tanácsadással összefüggő felelősség tisztázása:
  Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen betegségért, melyet Megrendelő bejelent, vagy eltitkol, mert a gyógyítás, orvoslás nem áll Szolgáltató táplálkozási tanácsadójának hatáskörében. Szolgáltató táplálkozási tanácsadója az előzetesen ismertetett ételintoleranciákat és ételérzékenységeket figyelembe veszi ajánlásai elkészítése során.
  A Szolgáltató táplálkozási tanácsadója által megosztott információk nem orvosi tanácsok, és nem használhatók semmilyen egészségügyi állapot diagnosztizálására, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére. Az Ajánlást nem szabad szakképzett egészségügyi tanácsadás, diagnózis vagy kezelés helyettesítőjeként használni. Amennyiben a Megrendelő bármilyen egészségügyi problémával küzd, ajánlott haladéktalanul felkeresnie orvosát, vagy egy egészségügyi szakembert.
  Az Ajánlás csak tanácsadásra szolgál, valamint arra, hogy a Szolgáltató táplálkozási tanácsadója legjobb tudása szerint segítsen Megrendelőnek a Megrendelő egészségével kapcsolatos tájékozottabb döntések meghozatalában. Szolgáltató hatásköre nem terjed ki semmilyen egészségügyi probléma diagnosztizálására vagy kezelésére. Szolgáltató táplálkozási tanácsadója olyan végzettséggel rendelkezik, mely végzettség alapján kizárólag tanácsok, javaslatok, útmutatás, információ és tippek közölhetők, a Szolgáltató táplálkozási tanácsadójának legjobb tudása szerint. Ez semmiképpen sem helyettesíti az egészségügyi, orvosi tanácsadást.
  Szolgáltató nem felelős és nem tehető felelőssé a szolgáltatott információk értelmezéséért.
  Az esetben, ha a Megrendelő célja a testsúly csökkentése vagy növelése, úgy a súlyváltozás és szemmel látható, testfelépítést érintő változás nem garantált, amennyiben a megvásárolt étrendi ajánlást Megrendelő nem tartja be maradéktalanul. Az eredmények személyenként változhatnak, mert az étrendi ajánlás egyénre szabott.
  Ahhoz, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás elérje célját, ahhoz a Megrendelő aktív közreműködése szükséges. A Szolgáltatónak nincs lehetősége annak ellenőrzésére, hogy a Megrendelő betartja-e a Szolgáltató által meghatározott étrendi előírásokat, ezért a szolgáltatás eredménytelenségére való hivatkozással nincs lehetőség a szolgáltatás díjának visszaigénylésére, illetve visszafizetésére.
  Megrendelő köteles a kiküldött kérdősort legjobb tudása szerint kitölteni, az ennek mulasztásából adódó hiányosságokért, káreseményért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a jelentkező panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

8. Ár, Fizetési módok

 • A Termékek és Szolgáltatások árát a Szolgáltató a Weboldalon időről időre közzéteszi. A Szolgáltató jogosult az árakat bármikor, egyoldalúan módosítani. Az árak módosítása nem jelenti az ÁSZF módosítását.
 • Az árak tartalmazzák a mindenkor hatályos ÁFA-t, de nem tartalmazzák sem a házhoz szállítás díját, sem a Termék csomagolási költségét. A Termék ára, a házhoz szállítás és a csomagolás díja együttesen teszik ki a Díjat, melynek összegéről a Szolgáltató a Megrendelés során tájékoztatja a Megrendelőt. A táplálkozási tanácsadás árai azokat a szolgáltatásokat foglalják magukba, amelyek a Weboldalon az adott csomagajánlatra kattintva részletesen fel vannak tüntetve.
 • A Megrendelést a Szolgáltató által külön megállapodás alapján erre feljogosított szállító (a továbbiakban: "Szállító") kézbesíti a Megrendelőnek.
 • A Díjat a Megrendelő köteles a Webshopon keresztül, elektronikus úton (átutalás) vagy postai utánvéttel teljes egészében megfizetni.

9. Fizetési módok

A megrendelést leadó felhasználó a Szolgáltatás keretében leadott rendelésének ellenértékét (i) a megrendelt csomag esetén:

A csomag a Honlapon keresztül visszajelzésként megjelenő üzenet formájában tartalmazza az átutaláshoz szükséges információkat (bank neve, számlaszám, kedvezményezett neve) átutalással teljesíti. A házhoz-szállítás díja a megrendeléssel együtt kerül kiszámolásra a megrendelést leadó felhasználó által megvásárolni kívánt termékek végösszegétől függően. A felhasználó a Kosár menüpont alatt tájékozódhat az adott címre történő házhoz szállítás díjáról. A házhoz szállítás díját a megrendelés végleges jóváhagyásakor a Honlap szintén kijelzi a felhasználó számára és hozzáadja a végösszeghez. A Szolgáltató a rendelés kézbesítésével (kiszállítás, vagy helyszíni átvétel) egyidejűleg adja át a Szolgáltatásra vonatkozó számla vagy nyugta eredeti példányát a rendelést leadó felhasználó részére. Amennyiben a rendelés ellenértéke részben vagy egészben nem került a tervezett kiszállítási napig átutalásra, bankkártyával kiegyenlítésre, illetve a rendelés kézbesítése alkalmával készpénzben rendezésre, a Szolgáltató jogosult megtagadni a leadott rendelés teljesítését, illetve kézbesítését.

A megrendelést leadó felhasználó a Szolgáltatás keretében leadott rendelésének ellenértékét (i) a megrendelt szolgáltatás esetén:

Számla ellenében történő előre utalás vagy a Honlapon történő megrendelést követően, átutalással teljesíti. A Szolgáltató a szolgáltatásra való jelentkezést követően számlát állít ki, melyet a vásárló csomagjában, készpénz fizetési számlaként vagy mail címére küld ki. Amint a vásárló teljesíti az átutalásos fizetést, történik meg a kapcsolatfelvétel a Szolgáltató részéről és az első személyes találkozó alkalmával adja át a Szolgáltatásra vonatkozó számla vagy nyugta eredeti példányát a rendelést leadó felhasználó részére. Amennyiben a rendelés ellenértéke részben vagy egészben nem került a számlán feltüntetett fizetési határidő napjáig átutalásra, bankkártyával kiegyenlítésre, a Szolgáltató jogosult megtagadni a megrendelt szolgáltatás teljesítését.

10. Rendelés, technikai lépések

10.1. A Web-boltban található termékek megrendelése a Web-bolton keresztül, elektronikus úton történik.

10.2. A Megrendelő a termékek elektronikus úton történő megrendelését követően 48 óráig ajánlati kötöttséget vállal a megrendelt Termékekre a Megrendelésben foglalt tartalommal. A távollévők között kötött szerződés a Szolgáltató által küldött e-mailben történő visszaigazolással jön létre. Amennyiben Szolgáltató a Megrendelés leadásától számított 48 órán belül nem küld visszaigazoló e-mailt a Megrendelőnek, Megrendelő mentesül a Megrendelésben foglalt ajánlati kötöttség alól. Szintén mentesül a Megrendelő az ajánlati kötöttség alól, ha a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatát a szerződéskötést megelőzően, egy erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozattal visszavonja.

 • A Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekinthető a Szolgáltatóhoz, illetve a Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé, tehát olvashatóvá válik.
 • A Megrendelés(ek) feldolgozása munkanapokon 10 órától 16 óráig (a továbbiakban: Munkaidő) történik, hétvégén és munkaszüneti napon nem történik feldolgozás. Amennyiben a Megrendelés elküldése a Munkaidő után történik, annak feldolgozás a következő Munkanapon történik meg.
 • A Megrendelést a Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül, a jelzett szállítási napokon kézbesíti a Megrendelőnek, az alábbi két feltétel együttes teljesülése esetén:
 • a Megrendelő a soron következő szállítási napot megelőző munkanapon 12 óráig leadja a Megrendelést a Szolgáltatónak és
 • a Megrendelésben található minden Termék megfelelő mennyiségben készleten van a Szállítónál.
 • Amennyiben a Szolgáltatónak nincs készleten a megrendelt Termék bármelyike, abban az esetben
 • a Szolgáltató telefonon vagy e-mailen felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel annak érdekében, hogy a készleten lévő Termékek és a készleten nem található Termékek kiszállításával kapcsolatosan egyeztessenek;
 • a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Megrendelés leadása után tájékoztatja őt a Szolgáltató arról, hogy a Termékek készleten találhatóak-e vagy sem;
 • a készleten nem található Termékek esetében a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt arról, hogy azokat milyen megrendelési idővel tudja beszerezni saját beszállítóitól és azokat milyen határidővel tudja leszállítani Megrendelőnek;
 • amennyiben az új szállítási határidőt Megrendelő elfogadja, a fentiekről Szolgáltató e-mail formájában visszaigazolást küld, ami a Megrendelés módosításának minősül;
 • amennyiben Megrendelő a készleten nem található Termékeket nem kívánja megrendelni, a Megrendelő a készleten nem található Termékek tekintetében e-mail formájában azonnali hatállyal felmondhatja a Megrendelést, miközben a Megrendelés azon része, amely a készleten lévő Termékeket érinti, változatlan formában, hatályban marad.

10.3. A Megrendelő az elállás jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja:

 • Amennyiben a Megrendelő a Megrendelés, azaz a Termékek kézhezvételekor a Megrendelésről szóló papír alapú írásbeli tájékoztatót nem kapta meg, ez esetben a tizennégy napos elállási idő ennek kézhezvételekor kezdődik, de legfeljebb a Termékek kézhezvételét követő harminc napig tart.
 • Ha a fent hivatkozott írásbeli tájékoztató átvételére a szerződéskötés napjától számított harminc napon belül kerül sor, ettől az időponttól számított tizennégy nap elteltéig a Megrendelő akkor is elállhat, ha a Termék kézhezvételétől számított harminc napból kevesebb, mint tizennégy nap van hátra.
 • Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Megrendelő nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
 • A Megrendelő fentiek szerinti elállása esetén a Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett Díjat haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
 • A Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a Termék(ek) visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, melyek a 8.2. pont szerinti visszatérítés során kifizetett Díjból levonásra kerülnek. Ezen felül a Megrendelőt többletköltség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a Termék nem rendeltetésszerű használatából vagy megrongálódásából eredő kárának megtérítését.
 • A táplálkozási tanácsadás során felmerülő külön szabályok:
 • Az Megrendelő levelet ír az info@zsolnaizita.hu e-mail címre, melyben jelentkezési lehetőséget kér a Szolgáltatótól. A Szolgáltató -amennyiben kapacitása engedi, és elvállal új vendégeket- 2 munkanapon belül válaszüzenetében tájékoztató levelet küld Megrendelőnek arról, hogy tudja őt fogadni. (Amennyiben telített a kapacitása, illetve új Ügyfeleket nem tud fogadni a Szolgáltató, úgy válaszüzenetben jelzi az Érdeklődő számára, hogy várólistára került.)
 • Megrendelőnek ez után 4 munkanap áll rendelkezésre a szolgáltatás árának Szolgáltató bankszámlájára való utalására. A pontos összeg utalásával Megrendelő elfogadja, és magára kötelezőként ismeri el az ÁSZF-et.
 • Az összeg Szolgáltató számlaszámára való beérkezését követően a Szolgáltató két munkanapon belül megküldi a Kérdőívet, mellette három hónapnál nem régebbi általános vagy speciális vérvételi leletet kér be, valamint 4 napon keresztül vezetett részletes táplálkozási naplót kér a Megrendelőtől, melyben Megrendelő feljegyez minden olyan ételt/italt, melyet a vizsgált időszakban elfogyaszt. Megrendelő köteles szemből, illetve oldalról egész alakos fényképet küldeni a Szolgáltatónak. (A Szolgáltató ezekről részletes tájékoztatást ír e-mail üzenetben a Megrendelőnek.)
 • A kitöltött Kérdőív, valamint az említett dokumentumok ÖSSZES ELEMÉNEK Szolgáltatóhoz való megérkezését követő naptól számítva Szolgáltatónak három hét áll rendelkezésére az egyedi ajánlás elkészítésére, mely időpontot előzetes bejelentést követően maximum egy héttel meghosszabbíthatja, azonban ha az ajánlás előbb készül el, akkor jogosult azt a Megrendelőnek előbb megküldeni.
 • Megrendelő köteles a befizetést követő naptári naptól számított három héten belül elküldeni az összes, fentebb említett dokumentumot, hogy Szolgáltató meg tudja kezdeni a munkát. Amennyiben Megrendelő a határidőn belül nem küldi meg a kért dokumentumok összes elemét, úgy Szolgáltató indokolás nélkül eláll a szolgáltatás teljesítésétől pénzvisszafizetés terhe nélkül, mellyel szemben Megrendelő semmilyen fajta jogorvoslattal nem élhet.

11. Felmondás, ÁSZF megszegése

 • Szolgáltató részéről azonnali hatályú felmondásra adhat okot, ha a Megrendelő a Díjra vonatkozó fizetési kötelezettségének a Szállító által történő kiszállításkor nem vagy nem teljes mértékben tesz eleget vagy a Megrendelő a megrendelt Termék átvételét megtagadja. Ez esetben a Szolgáltató a Megrendelés során létrejött szerződést azonnal hatállyal e-mail útján felmondhatja, és a Megrendelőt a Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezheti. A Szolgáltató a fenti szerződésszegéssel kapcsolatosan felmerült valamennyi kárának megtérítését követelheti azok jogcímének és összegszerűségének megjelölésével, mely vonatkozásában Megrendelő helytállni köteles.
 • Amennyiben a Megrendelő - a Szolgáltató vagy a Szállító által előre közölt időpontban vagy időszakban - a Szállító számára nem elérhető az általa megadott elérhetőségek egyikén sem, a Megrendelő a sikertelen kézbesítéssel járó költségeket köteles viselni. Amennyiben a Szolgáltató úgy dönt, hogy a kézbesítést ismét megkísérli, és az ismét sikertelen, az ismételt kézbesítéssel járó többletköltségeket is a Megrendelő köteles viselni. Amennyiben a Megrendelő az első megkísérelt kézbesítés alkalmával az általa megadott elérhetőségek egyikén sem elérhető a Szállító számára, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal írásban, e-mail útján felmondani, kivéve, ha a Megrendelő távollétét a Szolgáltató felé hitelt érdemlő módon igazolni tudja. Amennyiben a Szolgáltató a kézbesítést újra megkísérli és az ismét sikertelen, az előzőkben részletezett felmondási jog a második sikertelen kézbesítést követően illeti meg a Szolgáltatót. A Szolgáltató a jelen pontban hivatkozott felmondás esetén kártérítési igénnyel is felléphet a Megrendelővel szemben. A kézbesítéssel járó többletköltségekbe minden esetben beleértendő a visszaszállítás díja is.
 • A Megrendelő jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Szolgáltató súlyosan megsérti a jelen ÁSZF vagy az Adatkezelési Tájékoztató bármely rendelkezését.
 • A jelen pontban foglaltakon kívül, a Szolgáltató jogosult a Megrendelést azonnali hatállyal, írásban (e-mail útján) felmondani, amennyiben a Megrendelő egyéb módon súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 • A táplálkozási tanácsadás során felmerülő elállás joga:
  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy bármelyik szolgáltatás megrendelését indoklással vagy indoklás nélkül elutasítsa. Ezzel szemben a Megrendelő panasszal, jogorvoslattal nem élhet.

Jelentkezés elutasításának indokai (kizáró tényezők):

 • hormonális betegség (de nem tartozik ide, tehát nem kizáró tényező pl: Inzulinrezisztencia, PCO/PCOS, pajzsmirigy alul működés..)
 • tartós emésztőrendszeri betegség (pl Chron, colitis ulcerosa, stb, de nem tartoznak ide az ételérzékenységek, ételallergiák, puffadás, IBS, felborult bélflóra állapota, stb)
 • vesebetegség, májbetegség
 • hisztamin intolerancia
 • 1-es típusú cukorbetegség
 • inzulinnal kezelt 2-es típusú cukorbetegség
 • eltávolított szerv
 • terhesség, szoptatás alatti időszak
 • 8 éves kor alatti személy

(Minden egyéb, itt nem említett kérdéses esetben egyéni egyeztetés szükséges!)

Amennyiben a Megrendelő bármelyik kizáró tényező figyelmen kívül hagyásával jelentkezik Táplálkozási tanácsadásra és ez a tanácsadás során kiderül, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás teljesítését megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díjának 50%-a visszafizetésére kerül, amennyiben az ajánlás még nem lett megküldve a Megrendelőnek; amennyiben az ajánlás már meg lett küldve Megrendelő részére, és utána derül ki a fentebb említett kizáró okok közül bármelyik, a Szolgáltatónak pénz visszafizetési kötelezettsége nem áll fenn.
Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az előzetesen elfogadott jelentkezést követően, a tanácsadás során a szolgáltatást indoklás nélkül is megtagadja. Ilyen esetben a szolgáltatás díja visszafizetésre kerül.
A szolgáltatás díja abban az esetben is visszafizetésre kerül, amennyiben a Szolgáltató az ajánlást nem küldi meg az Ügyfél részére határidőn belül.

12. Szerzői jog

 • A Weboldal tartalmát szerzői jog védi. A Weboldalon szereplő információk, képek és egyéb anyagok, a Web-bolt grafikai megjelenése és grafikai elemei, a Web-boltban megrendelhető Termékek és Szolgáltatások neve, képe, márkája és egyéb elemek és megnevezések kizárólag a Web-boltból történő vásárlás céljára, a Termékek azonosítására és megjelölésére szolgálnak.
 • Minden egyéb, a fentiekben rögzített felhasználás a Szolgáltató, illetve a Termékek és Szolgáltatások által érintett harmadik személyek írásbeli engedélye nélkül tilos, különös tekintettel azok más adatbázisokban történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra, valamennyi esetben részben vagy átdolgozott formában is.
 • A táplálkozási tanácsadás során Szolgáltató által elküldött kérdőív (a továbbiakban: Kérdőív), a Megrendelő számára elkészített étrendi ajánlás (a továbbiakban: Ajánlás) és az ehhez tartozó csatolmányok, információk a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.
  A Kérdőív, az Ajánlás és az ehhez tartozó csatolmányok, információk fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
  Ettől eltérő esetekben a Kérdőív, az Ajánlás és az ehhez tartozó csatolmányok, információk tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve ezek tartalmát felhasználva saját hasonló (táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni.
  Megrendelő jelen szerződés alapján titoktartási kötelezettség alatt áll, nem adhatja ki az Ajánlást, a Kérdőívet és az ehhez tartozó csatolmányokat, információkat harmadik félnek másolásra, továbbá nem adhatja át, nem oszthatja meg, nem terjesztheti, nem értékesítheti azokat.
  Amennyiben Szolgáltató mégis tudomást szerez szellemi terméke egészének vagy bármilyen részének illetéktelen felhasználásáról, bármi nemű megosztásáról, úgy Megrendelőt jelen szerződés, a szellemi termék árának, illetve a szolgáltatás megrontásának, közszemlére hozatalából okozott károknak okán, a Szolgáltató által meghatározott, 1.00.000 Forint, azaz egymillió Forint értékben felhasználási díj, azaz kötbér megfizetésére kötelezi. A felhasználási díj megfizetése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megvételét, csak a szerzői jogi mű egyszeri felhasználási díját!

13. Vegyes rendelkezések

 • A Megrendelő kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével engedményezheti az ÁSZF, illetve a Megrendelés alapján fennálló kötelezettségeit és jogait.
 • Ha a jelen ÁSZF bármely része érvénytelenné, vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét és érvényesíthetőségét nem érinti.
 • Amennyiben a Szolgáltató az ÁSZF, illetve a Megrendelés alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Azon körülmény, hogy a Szolgáltató egy vagy több alkalommal kifejezetten nem alkalmazza az ÁSZF valamely lényegi feltételét vagy eseti kikötését - ide nem értve a jogszabály által előírt és az ÁSZF által is rögzített kötelezettségeket -, nem eredményez jogról lemondást, így saját belátása szerint a későbbiekben adott feltétel vagy kikötés előírtakkal egyező betartását követelheti.
 • A Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött Megrendelések, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseire irányadó jog a mindenkor hatályos magyar jog továbbá, különös tekintettel a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései. A Szolgáltató által a Megrendeléssel összefüggésben kezelendő személyes adatok kezelésére az Infotv., valamint az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelete (GDPR) is alkalmazandó.
 • A Szolgáltató és a Megrendelő vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. A Megrendelésekből, illetve a jelen ÁSZF-ből eredő, vagy azokkal kapcsolatos jogviták elbírálására a polgári per rendtartásról szóló, mindenkor hatályos jogszabályokban meghatározott járásbíróság, illetve törvényszék rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel.
 • A Megrendelések magyar nyelvűek, a jelen ÁSZF kizárólag magyar nyelven készült.

Kastanfashion webáruházra vonatkozó szerződési feltételek irányelvek

1. SZÁLLÍTÁS
1.1. Az Eladó vállalja, hogy a megrendelt Terméket - a szerződött, szállítást végző, partnerein keresztül - a Vásárló által a Megrendelés során rögzített szállítási címre eljuttatja.
1.2. Az Eladó biztosítja a megrendelt Termék megfelelő csomagolását és a kísérő dokumentumok elküldését.
1.3. Az Eladó a szállítást kizárólag magyarországi címre vállalja.
1.5. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a szállítás költségéről a Megrendelés leadásának folyamata során, valamint a Weboldal erre szolgáló felületein. Az Eladó előzetesen tájékoztatja a Vásárlót a Termék kiszállításának várható időpontjáról, azonban a Termékek szállításával kapcsolatos értesítések és közlések - különös tekintettel a szállítás várható időpontjára - csupán tájékoztató jellegűek, azok nem válnak a szerződés részévé. Ennek alapján sem az Eladó, sem a Vásárló nem fordulhat kártérítési igénnyel a másik félhez a szállítással kapcsolatban tett nyilatkozatokban, tájékoztatásokban rögzítettek meghiúsulása, illetve elmaradása esetén.

2. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTSZÁLLÁSA
2.1. A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

3. SZÁMLÁZÁS
3.1. A Weboldalon szereplő Termékek árai forintban értendők és tartalmazzák az ÁFA-t.
3.2.. A számlán minden rögzített Megrendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termékek vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. Az Eladó - a hatályos jogszabályoknak megfelelő - számlát állít ki a megrendelt és kiszállításra kerülő Termékekről. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden, rá vonatkozó adatot - a valóságnak megfelelően - rögzítsen. Ennek elmulasztása, illetve hiányos vagy hibás rögzítése esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.
3.3. A Kastanfashion által értékesített Termékek megrendelése esetén a Vásárló részére a fizetendő szállítási díj számlán kerül feltüntetésre az 3.4. pontban foglaltaknak megfelelően.
3.4. A Kastanfashion az értékesített Termékekről szóló számlát elsősorban az áruküldéskor a csomagban elhelyezett számlával, másodsorban elektronikus úton bocsátja a Vásárló rendelkezésére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető az Ügyfél számára az általa megadott email címre, elektronikus üzenet (e-mail) formájában 
3.5. Kastanfashion fenntartja a jogot, hogy a jelenleg elérhető fizetési módokat és/vagy ezek feltételeit bármikor módosítsa az újonnan rendelkezésre álló fizetési módok Weboldalunkon történő megjelenítésével, mindenféle egyéb figyelmeztetés nélkül.
3.6. A "Fizetés Jelenleg banki átutalással vagy postai utánvéttel történik. Az ügyfél a rendelés leadásakor kiválasztja a menüből melyik opciót szeretné választani.
3.7 Az Ügyfél felel a Saját fiókjába történő belépésért, annak adott esetben történő automatikussá tételéért és a belépéshez szükséges jelszó meghatározásáért, megadásáért, valamint annak harmadik személy részére történő esetleges továbbításáért, hozzáférhetővé tételéért. Az abból eredő mindennemű felelősség az Ügyfelet terheli. A Saját fiókból leadott megrendelésért és az ahhoz kapcsolódó mindennemű, ügyféloldali tevékenységért a Saját fiók tulajdonosa felel, a Kastanfashion e-tekintetben felelősségét kizárja.

4. ELÁLLÁS, TERMÉKEK, AMELYEKRE NEM BIZTOSÍTOTT AZ ELÁLLÁS JOGA
4.1. A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint:
4.1.1. Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.
4.1.2. Az elállási jog gyakorlásának feltételei, részletszabályai az alábbi pontban érhetők el:
"10.3. A Megrendelő az elállás jogát az alábbiak szerint gyakorolhatja"


6.2. A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:
(i) a Vásárló sajátos kérése szerint készült vagy nyilvánvalóan személyre szabott termékekre;
(ii) a gyorsan romló vagy szavatosságukat vesztő termékekre;
(iii) az egészségvédelmi és higiéniai okokból vissza nem küldhető, szállítás után le nem zárt állapotban levő termékekre; vagy
(iv) lezárt állapotban levő audió vagy videó felvételekre vagy lezárt szoftverre, amit kiszállítás után szétszereltek.

7. JÓTÁLLÁS
7.1. Minden Kastanfashion által a zsolnaizita.hu weboldalon értékesített Termék rendelkezik a hatályos jogszabályoknak (az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet) és a gyártók kereskedelmi gyakorlatának megfelelő jótállással. A Szolgáltató jótáll azért, hogy bármelyik termékünk a kiszállítás pillanatában és jótállási ideje alatt minden anyagi tekintetben megfelel leírásának, kielégítő minőségű és az ésszerűség keretei között megfelel azoknak a céloknak, amelyekre az ehhez hasonlatos termékeket rendszerint használják. A Katanfashion által értékesített Termékek esetében a Vásárló a szállításkor minden olyan Termékre, amely jótállással rendelkezik, különálló jótállási jegyet kap.
Az Szolgáltató a Weboldalon új, eredeti csomagolású, ellenőrzött forrásból származó Termékeket, gyártói engedéllyel forgalmaz.
7.2. A jótállási jegy hiányával kapcsolatos észrevételeit a Vásárló a Termék átvételétől számított legfeljebb 48 (negyvennyolc) órán belül jelezheti az info@zsolnaizita.hu címre. A Szolgáltató fenntartja a jogot a később előterjesztett észrevételek elutasítására.

8. FELELŐSSÉG
8.1. Az Eladó nem vonható felelősségre a Vásárlót vagy bármely harmadik félt érintő semminemű kárért, amely az Eladó szerződéses kötelezettségének teljesítéséből fakad. Az Eladó nem felelős semmilyen kárért, amely a Termékek használatából ered. Az Eladó nem felel a Termékekben a futárszolgálat részére történő átadást követően bekövetkezett kárért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat felelősségi körébe tartozik.

9. AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK
9.1. A Weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. A Katanfashion/Zsolnai Zita fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Megrendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a Weboldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a Weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével a zsolnaizita.hu-nak kárt okozhat. Ezen esetben az Ügyfél/Vásárló a megadott elérhetőségekhez fordulhat, ahol a korlátozás(ok) indokairól tájékoztatást kap.
9.2. Az Ügyfél a Termék forgalmazójával kapcsolatba léphet a terméklapon a "Kapcsolat" menüpontban feltüntetett elérhetőségeken. A Termék forgalmazója az általa kapcsolatfelvétel céljára megadott információk valósságáért és helyességéért felel.
9.3. Amennyiben egy adott internethálózatról a Szolgáltató megítélése szerint az átlagosnál nagyobb forgalom érkezik, a Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt látogató Felhasználók/Ügyfelek/Vásárlók számára "captcha" típusú kód használatát vezesse be, a Weboldal tartalmának és valamennyi információjának a védelme érdekében.
9.4. A Weboldalon feltüntetett Tartalom, különösen a Termékek leírására használt információ nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják, a Weboldalon szereplő képek csupán illusztrációk. Az Ügyfél vagy Vásárló részére bármely kommunikációs eszköz (elektronikus, telefon stb.) útján küldött vagy az Ügyfél/Vásárló által belépés, látogatás és/vagy böngészés útján szerzett semmilyen Tartalom nem képezi a Kastanfashion/Zsolnai Zita szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét és/vagy - amennyiben létezik ilyen - a Tartalom átküldését lebonyolító Kastanfashion/zsolnaizita.hu alkalmazott/megbízott szerződéses kötelezettségét, sem ajánlati kötöttségét, ezen Tartalom vonatkozásában.
9.5. Az Eladó a Megrendelés lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások teljesítésével harmadik személyt bízhat meg a Vásárló előzetes és/vagy egyidejű tájékoztatásával. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött

11. TITOKTARTÁS
11.1. A Vásárló/Ügyfél által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó bizalmasan kezeli, azt csak jelen ÁFF-ben rögzítettekkel összhangban oszthatja meg harmadik személyekkel.
11.2. A Vásárló/Ügyfél a Megrendelés/Szerződés vonatkozásában nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos hozzájárulás nélkül.
11.3. Azzal, hogy az Ügyfél/Vásárló információkat és adatokat közöl a Weboldalon, biztosítja az Eladónak az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási, átküldési és terjesztési jogot. Ugyanakkor az Ügyfél/Vásárló egyetért azzal, hogy az Eladó szabadon használhatja azokat az ötleteket, koncepciókat, know-how-t vagy technikákat, amelyeket a Weboldalon keresztül ismertetett.

12. KERESKEDELMI ÉRTESÍTÉSEK
12.1. A Felhasználó/ Ügyfél /Vásárló bármikor leiratkozhat a Kastanfashion/zsolnaizita.hu Kereskedelmi Értesítéseiről az alábbi módokon:
(i) a Saját fiókban a "Hírlevél beállítások" menüpont alatt;
(ii) a Kereskedelmi Értesítésben leiratkozási linkre kattintva;
(iii) vagy kapcsolatba lépve az Eladóval
12.2.A Vásárló/Felhasználó/Ügyfél Terméket helyezhet el Saját fiók alábbi részeibe:
"Kosár", az Eladó Kereskedelmi Értesítésben informálja a Vásárlót/Felhasználót az alábbiakról:
• A "Kosár" felületre helyezett Termékek árváltozásairól;
• a Kosárba helyezett Termékekhez hasonló Termékre vonatkozó ajánlatokról;
• A Termékek "Kosár"-ban létéről.
"Kedvencek", az Eladó tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót a Kereskedelmi Értesítésben az alábbiakról:
• A "Kedvencek" részbe helyezett Termékek árváltozásairól
• A "Kedvencekbe" helyezett Termékekhez hasonló Termékre vonatkozó ajánlatokról
12.3. Termékek vásárlása esetén a Szolgáltató, Kereskedelmi Értesítést küld a Vásárlónak/Felhasználónak az alábbiakról:
• A megvásárolt Termékekhez kapcsolódó, azokat jól kiegészítő hasznos ajánlatokról.
A Vásárló/Felhasználó bármikor leiratkozhat a 12. pontban említett Kereskedelmi Kommunikációról, az Eladótól kapott kereskedelmi üzenetben foglalt leiratkozási linkre kattintva, vagy az Eladóval közvetlen kapcsolatba lépve e célból.
Felhasználó/Vásárló adatait fentieken túl marketing-kutatásra és -közvélemény kutatásra is használjuk. A piacelemzés és a közvélemény kutatás során gyűjtött adatokat az Eladó hirdetési céllal nem használja. Részletes információ (különösen a közvélemény kutatások értékeléséről) a vonatkozó felmérésben, és a nyilvánosságra hozatal helyén található. A kutatásban rögzített válaszokat az Eladó nem küldi meg harmadik személynek, és nem is hozza őket nyilvánosságra. A marketing-, és piacelemzés céljával kezelt adatok kezelése ellen a Vásárló/Felhasználó költségek nélkül tiltakozhat a leiratkozás linkre kattintva, vagy az Eladóval kapcsolatba lépve.
12.4. A Kereskedelmi Értesítésekről történő leiratkozás nem jelenti a jelen Általános Felhasználási Feltételek elutasítását.

13. A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
13.1. A Weboldal személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzata jelen Általános Felhasználási Feltételek részét képezi, a szabályzat az alábbi linken érhető el:
https://www.zsolnaizita.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

16. ALKALMAZANDÓ JOG, PANASZKEZELÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
16.1. Jelen Szerződés vonatkozásában a román jog az irányadó.
16.2. A fogyasztókra vonatkozó jogszabályok tekintetében (különösen, de nem kizárólagosan jótállás, szavatosság, elállás) a magyar jog az irányadó.
16.3. A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) panaszának elutasítása esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényrendelkezéseinek megfelelően a Budapesti Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Amennyiben a Vásárló a fogyasztói jogvitát online szeretné lefolytatni és rendezni, azt megteheti a https://ec.europa.eu/odr alatt található online vitarendezési platformon keresztül. Az egyszerűbb és a gyorsabb ügyintézés érdekében javasolt a Budapesti Békéltető Testület megjelölése eljáró hatóságként.
A Fejér megyei Békéltető Testület elérhetőségei: https://fmkik.hu/kapcsolat 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

A Vásárló (amennyiben Fogyasztó) fogyasztói panaszával kapcsolatosan a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhat. Erről bővebb információ az alábbi linken érhető el: https://jarasinfo.gov.hu/.16.4. 


Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 • Tartalomjegyzék
 • Fogyasztói tájékoztató
 • Elállási jog
 • Szavatossági jogok

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

1.1Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!
A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

1.a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

1.aa) a terméknek,

1.ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.
Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. A határidő 14 nap.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón haladéktalanul visszaigazolni, amennyiben az internetes honlapján is biztosítja a fogyasztó számára az elállási jog gyakorlását.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének költségét. A terméket az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni. A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklete alkalmazásával készült.

Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Használt termékek esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt termékek esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt termék ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt termék hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a jótállási jogával?

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására - megfelelő határidőben - nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.
A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.
Az eladó vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően (1 év után) azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.
A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi.


Az Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen Weboldalak Általános Felhasználási Feltételek rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módjának és feltételeinek változását, vagy a jogszabályi környezet változását. Ilyen esetekben az Általános Felhasználási Feltételek módosított változata jelenik meg az oldalon. Az Általános Felhasználási Feltételek tartalmát érdemes időről-időre figyelni a Weboldalon. A módosított Általános Felhasználási Feltételek ellen, azok Weboldalon történő közzétételét követően, a Vásárló/Felhasználó tiltakozhat. 

2019.09.17.