Étrendi program megállapodás

Az 5:2 időszakos böjt programhoz való csatlakozás feltételei és kikötései

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: FF) tartalmazzák a Zsolnai Zita egyéni vállalkozó (székhely: 8000 Székesfehérvár, Kőrösmezei u. 19, Adószám: 67829725-1-27), mint program vezetője által kifejlesztett étrendi program az 5:2 időszakos böjt és bélflóra regenerálás program igénybevételére, használatával kapcsolatos adatvédelemre és adatkezelésre vonatkozó általános szerződési és felhasználási feltételeket.

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Programban résztvevő a Program vezetőjének szolgáltatására jelentkezik.

1. Meghatározások

 • "Programban résztvevő": olyan természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve társadalmi szervezet, aki jogképes és cselekvőképes eszerint saját nevében a Web-boltban található termékekre és/ vagy a szolgáltatásaira a Szolgáltatóval elektronikus úton szerződést köt.
 • "Csatlakozás": a Program vezetője és a Programban résztvevő között elektronikus úton létrejött termék- és szolgáltatás igénybevételére, használatára, csatlakozásra vonatkozó szerződés, amely tartalmazza a Programban résztvevő által megjelölt programot- (kat), a szolgáltatásokat és a megrendelés egyéb lényeges paramétereit, és amely alapján a Szolgáltató a termékek értékesítését valamint leszállítását vállalja, továbbá a szolgáltatásban foglaltakat teljesíti, míg a Megrendelő vállalja ennek ellenében a szolgáltatások igénybevétele során vállalt együttműködését.
 • "Étrendi-életmód programokhoz" való csatlakozás feltételei, kötelezettségei a Programban résztvevőnek:
 • Vállalja a programban való részvételt minimum 2, de legalább 3 hónapig
 • Fotógrafikus dokumentálás vállalása, de csak és kizárólag a Program vezetőjének engedélyével és felkérésére (az arc kitakarásával is lehetséges) a Program vezetőjének közösségi oldalain és weboldalán (Facebook, Instagram, Google Cégem, www.zsolnaizita.hu)
 • Amennyiben sor kerül rá vállalja nyilvános szereplés (videóban, hanganyagban, médiában szerepléssel..) keretében az elért eredményeit, tapasztalatait megosztva, de csak és kizárólag a Program vezetőjének engedélyével és felkérésére
 • Heti jelentések küldése az emailban mellékelt nyomtatványon
 • A programmal, állapotával kapcsolatosan e-mailban vagy más írásban rögzített és elküldött/feltett kérdésekre a Program vezetőjének 2 munkanapon belül válaszol
 • Köteles az állapotáról a programhoz való csatlakozás előtt/alatt tényszerű tájékoztatást adni, semmilyen akut vagy krónikus állapotot, kórképet nem tart titokban a Program vezetője előtt.
 • Vállalja az 1-5. pontban leírt titoktartásra és a szerzői jogokra vonatkozó feltételeket teljes mértékben.
 • A Program vezetőjének kérésére vállalja a Program résztvevője, hogy Zsolnai Zita közösségi és internetes oldalait kérés nélkül is követi, tetszikeli és értékelést ad róla (mindennemű vulgáris, lejárató vagy rosszindulatú megjegyzéstől való tartózkodás mellett)
 • Vállalja azt, hogy a fenti pontok valamelyikének megszegése esetén vagy a részére emailban megküldött programot (étrendminta, receptek, információk) nem követi vagy megszegi a Programban résztvevő/Ügyfél, akkor a kártérítés összegét az okozott kárral arányosan, azonban legalább 500.000,- Ft-ban, azaz ötszázezer forintban állapítja meg, amely kártérítési kötelezettséget és annak mértékét Ügyfél a jelen szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen pontban foglalt kártérítés teljesítése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megváltását vagy megvásárlását, így azzal egyidejűleg Szolgáltató jogosult Ügyfelet a további magáncélon kívüli felhasználástól, valamint harmadik személyeket a szerzői mű bármely célú és jellegű felhasználásától eltiltani. Szolgáltató emellett nem vállal felelősséget a szerzői műben szereplő adatok, illetve információk jogosulatlan célú felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért

Program vezetője vállalja:

 • Az 5:2 időszakos böjt és bélflóra regenerálás megkezdéséhez és követéséhez kapcsolódó anyagokat és információkat rendelkezésére bocsájtja a programban résztvevőnek (étrendminta, receptek...)
 • A legjobb tudása szerint összeállított programot ad át a résztvevőnek, de ebben egyéni sajátosságokat és igényeket nem tud figyelembe venni (vega, vegán és szélsőséges étrendek követőinek táplálkozási szokásai)
 • Rendszeres konzultációra lehetőséget biztosít (előre egyeztetett időpontban) az emailban feltett kérdésekre, legfeljebb 4 munkanapon belül válaszol
 • A program teljes ideje alatt (3 hónap) nyomon követés
 • Figyelembe veszi a szerződések által nem szabályozott személyiségi jogokat, kéréseket

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés írásban megkötött szerződésnek minősül. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a Szolgáltató, és Megrendelő közötti, a szereplő e-mail címen történő kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősül. A megrendelésre vonatkozó e-mailen történő visszaigazolás a Szolgáltató és Megrendelő között létrejött szerződés tartalmát képezi, és annak e-mailen történő megküldése eleget tesz a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 18. § szerinti "írásbeli megerősítés" követelményének.

Felhasználási feltételek, titoktartási kötelezettség, szerzői jogi védelem

1./ Szolgáltató által Ügyfél részére küldött szolgáltatás csomag bármely része és a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányok, információk a Szolgáltató tulajdona, amelyek szerzői jogi védelem alatt állnak. Ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerző kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett. A szolgáltatás csomag bármely része, a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányok, információk fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

2./ Az 1./ pontban foglalt eseteken kívül a szolgáltatás csomag bármely része, a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányok, információk tartalmáról tilos bármilyen másolatot készíteni, bármilyen módon sokszorosítani, nyilvánosan bemutatni, részben vagy egészben közzétenni, illetve ezek tartalmát felhasználva saját hasonló (pl. táplálkozással, fogyással, egészségmegőrzéssel, személyi edzéssel, fizikai közérzetjavító tevékenységgel, életvezetéssel kapcsolatos bármilyen jellegű) terméket, szolgáltatást létrehozni.

3./ Ügyfél a jelen szerződés aláírásával titoktartási kötelezettséget vállal a jelen szerződésben foglalt szolgáltatás minden elemének tartalma vonatkozásában, harmadik személynek sem a szolgáltatás csomag bármely részét, a szolgáltatás csomaghoz tartozó csatolmányokat, információkat, a konzultáción és tanácsadáson elhangzottakat harmadik félnek szóban vagy írásban, megtekintésre vagy másolásra nem adhatja ki, továbbá nem adhatja át, nem oszthatja meg, internetre nem töltheti fel, nem terjesztheti, nem értékesítheti azokat.

4./ Amennyiben Szolgáltató tudomást szerez szellemi terméke egészének vagy bármely részének illetéktelen felhasználásáról, bármely nemű megosztásáról, amely Ügyfél szerződésszegő magatartására vezethető vissza, úgy Ügyfelet jelen szerződés alapján a szellemi termék értékének, továbbá Szolgáltató kárának megtérítésére kötelezi akként, hogy a szellemi termék értékét és a szolgáltatás harmadik személy vagy nyilvánosság számára történő közzétételével okozott kár megtérítésének értékét kártérítés jogcímén érvényesíti Ügyféllel szemben. Szolgáltató a jelen pontban foglalt kártérítés összegét az okozott kárral arányosan, azonban legalább 1.000.000,- Ft-ban, azaz egymillió forintban állapítja meg, amely kártérítési kötelezettséget és annak mértékét Ügyfél a jelen szerződés megkötésével magára nézve kötelezőnek ismer el. A jelen pontban foglalt kártérítés teljesítése nem jelenti a szerzői jogi mű szerzői jogának megváltását vagy megvásárlását, így azzal egyidejűleg Szolgáltató jogosult Ügyfelet a további magáncélon kívüli felhasználástól, valamint harmadik személyeket a szerzői mű bármely célú és jellegű felhasználásától eltiltani. Szolgáltató emellett nem vállal felelősséget a szerzői műben szereplő adatok, illetve információk jogosulatlan célú felhasználásából eredő esetleges károkért és hátrányokért.

5./ Szerződő felek jelen szerződés keretében kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy titokban tartanak és bizalmasan kezelnek minden, a jelen szerződés végrehajtásával kapcsolatban keletkezett vagy tudomásukra jutó üzleti titkot, információt, dokumentumot és minden egyéb anyagot, továbbá azokat soha, semmilyen okból nem tárják fel vagy engedik meg a felfedésüket bármely harmadik fél számára, kivéve amennyiben erről Szerződő felek kölcsönös akaratnyilatkozatukat kifejező írásbeli megállapodásban rendelkeznek. Ezen túlmenően sem közölhetnek harmadik személlyel olyan adatot, amely a teljesítéssel összefüggésben jutott tudomásukra, és amelynek közlése Szerződő felek bármelyikére hátrányos következménnyel járna. Szerződő felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen szerződés teljesítéséhez hozzátartozik valamely, jelen fejezetben foglalt titoktartási kötelezettséggel terhelt információ kiadása, Szerződő fél kizárólag a másik Szerződő fél által előzetesen, írásban kiadható információként közölt adatokat szolgáltathatja ki.

Minden másban amit a jelen dokumentum nem szabályoz és tartalmaz, a  Felhasználási feltételek -ben foglaltak az érvényesek.

2020.05.26.